En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, OLYMPIA METROPOLITANA SA, amb domicili en C/ San Vicente 44 - 46002 València, li informa que para sol·licitar els serveis d'informació 'newsletter' de l'Auditori Torrent via web, és necessari proporcionar determinats dades de caràcter personal que s'incorporaran a un fitxer degudament registrat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del que aquesta entitat és titular i responsable. La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat remetre informació de les activitats organitzades als recintes gestionats de Olympia Metropolitana S.a. En cap cas se cediran aquestes dades a tercers amb finalitats comercials. En virtut del que es disposa en l'article 15 i següents de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en els termes que indica el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial decret 1720/2007, del 21 de desembre, en qualsevol moment el titular de les dades personals podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a adreça indicada.

Formulari